Πακέτα Εργασίας

ΠΕ1: Διαχείριση και συντονισμός του έργου, και αντιμετώπιση κινδύνων
Το πακέτο εργασίας 1 εμπεριέχει τη διαχείριση και τον συνολικό συντονισμό, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο όλων των ενεργειών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι του έργου πραγματοποιούνται, και μέσω του πακέτου αυτού εκπροσωπείται το Έργο στην Επιτροπή και κοινότητα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.


ΠΕ2: Διάχυση και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων
Στις ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου συμπεριλαμβάνεται η σχεδίαση του λογότυπου του SmartGov, η σχεδίαση του διαφημιστικού υλικού (π.χ. φυλλάδια), η δημιουργία και η γνωστοποίηση ενός ιστοχώρου (πχ. μέσω συνδρομής σε μηχανές αναζήτησης), η προετοιμασία μιας παρουσίασης πολυμέσων (multimedia) με τη μορφή CD. Σε επιστημονικό επίπεδο, τα αποτελέσματα του έργου θα διαχυθούν μέσα από την οργάνωση σχετικών ημερίδων, την παρουσίαση σχετικού υλικού σε σεμινάρια και συνέδρια και μέσω συμμετοχής και συνεισφοράς σε οργανισμούς προτυποποίησης και άλλους διεθνείς χώρους ανταλλαγής απόψεων.


ΠΕ3: Αποτύπωση των τεχνολογιών αιχμής και της τρέχουσας κατάστασης σε δημόσιους οργανισμούς
Το πακέτο εργασίας αυτό θα εξετάσει σχετικές τεχνολογίες αιχμής και θα απεικονίσει την τρέχουσα κατάσταση στους συμμετέχοντες Δημόσιους Οργανισμούς.


ΠΕ4: Απαιτήσεις των χρηστών και προδιαγραφές συστήματος
Οι απαιτήσεις των χρηστών της πλατφόρμας του SmartGov θα προσδιορισθούν, θα καταγραφούν σε καταλόγους απαιτήσεων, και θα εκφραστούν με όρους στόχων συστήματος. Οι απαιτήσεις αυτές θα συσχετισθούν με τα επίπεδα της υπηρεσίας και της συνολικής λειτουργικότητας. Βάσει των απαιτήσεων που θα συλλεχθούν θα διαμορφωθεί η κεντρική λειτουργική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας του SmartGov, θα προσδιορισθούν τα κρίσιμα σημεία που σχετίζονται με την διαλειτουργικότητα μεταξύ των ενοτήτων της πλατφόρμας και θα καθορισθούν οι απαραίτητες διεπαφές.


ΠΕ5 : Ανάπτυξη των τμημάτων του βασισμένου σε γνώση πυρήνα της πλατφόρμας SmartGov
Στα πλαίσια αυτού του πακέτου εργασίας θα συνταχθούν οι λεπτομερείς προδιαγραφές κεντρικής βασιζόμενης στην γνώση πλατφόρμας, ενώ παράλληλα θα σχεδιασθεί και θα δημιουργηθεί η βάση γνώσεων για τις υπηρεσίες και θα αναπτυχθεί η πλατφόρμα για την αποτύπωση της γνώσης. Τα προαναφερθέντα θα πραγματοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη την διαθέσιμη τεχνολογία και τις τελευταίες εξελίξεις.


ΠΕ6 : Ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών SmartGov
Με βάση τις προδιαγραφές που έχουν διαμορφωθεί για την συνολική αρχιτεκτονική του SmartGov, η εργασία σε αυτό το πακέτο θα εστιάσει στον λεπτομερή προσδιορισμό των εφαρμογών και υπηρεσιών του SmartGov. Επίσης, θα επιληφθεί θεμάτων που αφορούν στη διαλειτουργικότητα με εγκατεστημένα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού ή τρίτων φορέων. Οι προδιαγραφές που θα προκύψουν, θα χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση των εφαρμογών για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα που θα αναπτύσσουν τις υπηρεσίες για τους τελικούς χρήστες.


ΠΕ7 : Μοντέλα διαδικασιών και κοινωνικές συνιστώσες
Το πακέτο εργασίας αυτό θα ασχοληθεί με οργανωτικά και επιχειρησιακά ζητήματα, καθώς και τις κοινωνικές διαστάσεις που ανακύπτουν όταν ο Δημόσιος Τομέας εισάγει και χρησιμοποιεί τεχνολογίες διαχείρισης γνώσεις. Βάσει μιας λεπτομερούς επισκόπησης και κατανόησης των τρεχουσών διαδικασιών, θα εκπονηθούν μοντέλα-στόχοι για νέους και αναδιευθετημένους ρόλους και διαδικασίες. Σχετικές μελέτες θα περιλαμβάνουν βήματα για εισαγωγή καθώς και βοηθητικές ενέργειες για την εφαρμογή και συντήρηση του περιεχομένου της πλατφόρμας του SmartGov.


ΠΕ8: Ολοκλήρωση, εγκατάσταση και ρύθμιση δοκιμαστικών εκδόσεων
Το πακέτο εργασίας αυτό θα ολοκληρώσει την αρχιτεκτονική που θα έχει αναπτυχθεί και τις υπηρεσίες, διαμορφώνοντας την τελική πλατφόρμα SmartGov. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα κοινό αποθετήριο αναφορών και εκδοχών λογισμικού για τις ενότητες αυτές. Όταν όλες οι απαραίτητες ενότητες θα έχουν εγκατασταθεί και δοκιμαστεί, τόσο μεμονωμένα αλλά και ως σύνολο, τα απαραίτητα στοιχεία θα εισαχθούν στη βάση γνώσεων για τις υπηρεσίες, θα αναπτυχθούν οι ανάλογες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και θα καταστούν διαθέσιμες για τους τελικούς χρήστες. Επίσης, στα πλαίσια αυτού του πακέτου εργασίας θα προετοιμάσθούν όλα τα σενάρια για δοκιμές, τα οποία θα βασίζονται στις ανάγκες των χρηστών που έχουν παραχθεί από το πακέτο εργασίας 4.


ΠΕ9: Αξιολόγηση των δοκιμών
Το πακέτο εργασίας αυτό εστιάζει στην ευρείας κλίμακας υιοθέτηση και χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας SmartGov για την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών συναλλαγών και στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις ενός πιο ξλεκτρονικού και αλληλεπιδραστικού μοντέλου δημόσιας διοίκησης. Μέσω της πραγματοποίησης των δοκιμών, το πακέτο εργασίας αυτό θα απαντήσει στις εξής δύο αλληλοσχετιζόμενες ερωτήσεις: Η πλατφόρμα και οι υπηρεσίες του SmartGov υποστηρίζουν την αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία υπηρεσιών άμεσης πρόσβασης; Οι διαδικασίες και τα μοντέλα του SmartGov υποστηρίζουν την αποτελεσματική παραγωγική λειτουργία και την αποδοχή από μέρους των χρηστών της τεχνολογίας του SmartGov;


Smart Gov logo
A Governmental Knowledge - based Platform for Public Sector Online Services

Languages:
greek english spanish
german
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΝΕΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ist logo
IST 5th Framework Programme Key Action Line: On-line support for democratic processes.

Design by  
Archetypon logo
Programming and Hosting by 
e-Gov Lab Logo
bobby